Tag Archives: từ trường

Điều trị bằng Từ trường

Nam châm có hai cực (Nam và Bắc), xung quanh có từ trường mà thông qua đó chúng tác động lên nhau bằng cách các cực cùng tên của hai nam châm thì đẩy nhau, các cực khác tên thì hút nhau, gọi là từ lực

084 354 8686
084 354 8686
DMCA.com Protection Status